Motobu-cho Okinawa by [cipher] on Flickr

Motobu-cho Okinawa by [cipher] on Flickr