Sealion at San Cristobal Photo courtesy of Adam Off The Radar

Sealion at San Cristobal Photo courtesy of Adam Off The Radar